Úvod

„Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý, pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý."

 Seneca, římský filosof


Zdroj: "Moudrost starých Římanů", Odeon, Praha 1990

 


 

Začátkem ledna 2021 vydalo MŠMT doporučení pro hodnocení žáků pro 1. pololetí školního roku 2020/2021. V tomto doporučení je popsána i povinnost škol sdělit 28. ledna 2021 obsah vysvědčení jak žákoví, tak jeho zákonným zástupcům.

Na tomto odkazu

https://www.bakalari.cz/Newsletters/2021/bakalari-pololetni-hodnoceni.pdf

naleznete podrobný popis, jak postupovat, aby se vám pololetní hodnocení v systému Bakaláři zobrazilo.

Pro žáky od 3. tříd a jejich zákonné zástupce bude pololetní hodnocení zveřejněno 28. 1. 2021 od 10:00 hod.

Žáci 1. a 2. třídy dostanou výpis vysvědčení ve škole 28. 1. 2021.

Ostatní třídy dostanou výpis vysvědčení do tří dnů po návratu žáků do škol.

 

                                                                                                                                                 Vedení školy

 

 

MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 25. ledna 2021  i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. 1. 2021. 

                                                                                                                                                              Vedení školy

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Na základě pokynů MŠMT základní školy od 4. 1. 2021 přechází od 3. ročníků na distanční výuku (prezenční výuka bude pro 1. a 2. ročníky). Distanční výuka bude probíhat podle Dodatku ŠŘ – Vzdělávání distančním způsobem.

Distanční výuka je pro všechny žáky POVINNÁ. Neúčast musí být omluvena zákonným zástupcem.

Pokud se z technických důvodů nemůže žák distanční výuky zúčastnit, bude v kontaktu s vyučujícími prostřednictvím Bakalářů - Komens.

Osobní jednání se zákonnými zástupci ve škole proběhne jen ve výjimečných - nezbytných případech. Upřednostňovat budeme on-line komunikaci.

Pokud žák nebude během distanční výuky chodit na oběd, je nutné jej odhlásit.

Po dobu distančního vzdělávání bude školní psycholog k dispozici kdykoliv na telefonu 604 651 097 nebo na e-mailové adrese: capka.pav@gmail.com.

Kontakt na vystavení „Ošetřovného“ – m.jasinski@zskojetin.cz.

Provozní doba v kanceláři školy bude od 8.00 do 10.00 hod.

 

Děkujeme za spolupráci

                                                                                                                                Vedení školy

Organizace výuky ve škole pro 1. a 2. ročník od 4. 1. 2021

Tř.

Výuka

Příchod ke škole

Vstup do školy

Výuka                          od-do:

Školní družina

Ranní

Odpolední

1.a

Pěchová

7.40

7.45

7.50 - 11.30

6.20 - 7.45

do 16.00

1.b

Čmelová

7.45

7.50

7.55 - 11.35

6.20 - 7.50

do 16.00

1.c

Slováčková

7.50

7.55

8.00 - 11.40

6.20 - 7.55

do 16.00

2.a

Pavlíčková

7.55

8.00

 8.05 - 11.45 

6.20 - 8.00

do 16.00

2.b

Dočkalová

8.00

8.05

 8.10 - 11.50 

6.20 - 8.05

do 16.00

 

 

1. Žádáme rodiče, aby žáky posílali do školy v uvedený čas, ne dříve. Vyučující budou žáky pět minut před začátkem výuky shromažďovat. Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

2. U každého žáka bude při vstupu měřena teplota.

Škola bude příznakům COVID-19 u žáků věnovat zvýšenou pozornost a při jejich zjištění (objevení) bude postupovat následovně:

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce je přítomen – žák není vpuštěn do budovy.

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a zákonný zástupce není přítomen – zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě odvedl.

Pokud se příznaky vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole, dojde neprodleně k umístění do izolační místnosti a současně bude zákonný zástupce vyzván k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

3. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Poučte, prosím, své děti. Ve škole budou opětovně poučeny.

4. Desinfekční prostředky ve škole budou zajištěné. Bylo by vhodné, aby si žáci přinesli i vlastní desinfekci v malém balení pro svou potřebu.

5. Žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, budou odcházet ze školy po skončení výuky.

6. Osobní jednání se zákonnými zástupci ve škole proběhne jen ve výjimečných - nezbytných případech. Upřednostňovat budeme on-line komunikaci.

6. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Žáci si musí donést nejméně dvě roušky a sáček na roušky.

 

 

ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 důrazně upozorňuje na fakt, že pořizování, sdílení a další šíření nahrávek

a jiných audiovizuálních záznamů získaných v souvislosti s probíhající on-line výukou JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO.  

Zdůrazňujeme skutečnost, že zachycení a rozšiřování podoby člověka je možné jen s jeho svolením a takové svolení ze strany jednotlivých vyučujících ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 NEBYLO UDĚLENO.

Osobnost člověka, jeho podoba, stejně jako jeho vážnost, důstojnost a projevy osobní povahy požívají ochrany dle ustanovení § 81 a následujících občanského zákoníku.

Porušování tohoto zákazu může být vyhodnoceno jako neoprávněný zásah do osobnosti člověka a ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 je připravena uplatňovat práva vyučujících na ochranu jejich osobnosti.

Ze Školního řádu ZŠ Kojetín, nám. Míru 83:

Bez vědomí a souhlasu vyučujících je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy. Nedodržování tohoto bodu bude považováno za hrubé porušení školního řádu a bude velmi přísně kázeňsky řešeno.“

 

>>> Manuál k Office 365 (Distanční výuka) <<<

 

 

Přiložené soubory

název typ velikost
PDF Dodatek ŠŘ - DV PDF dokument 737.89 kB